Liturgie 1 (kerntaken)

Kosters
Lectrices
Misdienaars/acolieten 
Collectanten

In grote lijnen zijn het activiteiten die plaatvinden op het priesterkoor.

Kosters

De koster is de  “huismeester” van de kerk en zorgt voor een goed verloop van de viering.

Hij zorgt dat de kerk op tijd open is, steekt de verlichting en eventueel de verwarming aan, ontsteekt de kaarsen. Luidt de klokken en zorgt voor de juiste liturgische kleur van het altaar.
Is het juiste Evangelie op de lessenaar opengeslagen, zijn de missaaltjes aanwezig of zijn er eigen boekjes?
Meestal vindt er een voorbespreking plaats met voorganger en lectrice  over de taakverdeling in de dienst.
Tijdens de viering stuurt hij de misdienaars aan en deelt de hostie uit in de zijbeuken en aan mensen in de kerk die niet in staat zijn de hostie vooraan in de kerk op te halen.
Na afloop van de viering ruimt hij alles weer op en sluit af.
Wat te denken van het bestellen van kaarsen, miswijn, wierook en missaaltjes, het inroosteren van misdienaars/acolieten. Ook kleding en altaarkleden moeten er netjes en schoon uitzien.

Voor de duidelijkheid: Er staat wel steeds “hij” geschreven, maar er kan net zo goed “zij” geschreven worden. Beiden zijn even belangrijk.

Misdienaars/acolieten

Eén van de oudste functies binnen de christelijke liturgie.

Het zijn altaar-assistenten, zij lopen voor de pastoor en lectrice het priesterkoor op, tijdens het lezen van het Heilig Evangelie verlichten zij met kaarsen uit eerbied voor Gods Woord het Evangelieboek. Misdienaar ben je eigenlijk maar een paar jaar.

Het wordt steeds moeilijker nieuwe misdienaars te vinden. Laten we er zuinig op zijn.

Lectrices

Binnen onze Dionysius Geloofsgemeenschap hebben we alleen nog lectrices en geen lectoren.
Toch is dit geen uitgesproken vrouwelijk beroep.
De lectrice overlegt met de pastoor voorafgaand aan de viering wie welk gedeelte voor zijn of haar rekening neemt. De 1ste lezing en voorbeden worden door de lectrice gedaan.
Tevens deelt zij samen met de pastoor de hostie uit in de kerk.

Collectanten

Zij verzorgen de collecte en halen de donaties van de kerkgangers op. Zeker een belangrijke functie, want wat zij ophalen komt ten goede aan onze eigen geloofsgemeenschap. Zo kunnen wij onze geloofsgemeenschap financieel draaiend houden.

In dit kader nog even uw aandacht voor de collectebonnen, die u vooraf per vel kunt kopen.
Deze bonnen kunt u dan tijdens de reguliere collecte in de kerk in de mandjes deponeren.


Het huwelijk
Vieringen in de Parkstede en het Stadskwartier
Ziekencommunie
Avondwake
Uitvaart

Huwelijk

Wanneer u een kerkelijk huwelijk wilt sluiten, dient u contact op te nemen met het parochiesecretariaat binnen uw woonplaats.

Parkstede

De 1e en 3e zaterdag van de maand wordt er om 19.00 uur een Eucharistie in de Parkstede gehouden,  waarin pastor van Ewijk zijn medewerking verleend.

Stadskwartier

In het stadskwartier wordt eens in de 6 weken een Oecumenische dienst gehouden.
Vanuit de Dyonisius Gemeenschap gaat één van de leden van de werkgroep voor in de dienst.
Deze dienst wordt muzikaal ondersteunt door een aantal leden van het dames- en herenkoor, begeleid door een organist.

Ziekencommunie

Parochianen die niet meer in de mogelijkheid zijn om meer de kerk te kunnen komen voor deelname aan de Eucharistie kunnen desgewenst thuis de Heilige communie ontvangen.
De uitreiking van de ziekencommunie is elke 2 weken.
Met een korte Bijbelse lezing vindt er een plechtigheid plaats.

Avondwake

De werkgroep heeft het zelfstandig verzorgen van avondwakes als doel, waarbij eerbied ter nagedachtenis aan de overledene en medeleven met de nabestaanden voorop staan.
De taken van de werkgroep bestaan uit het condoleren van de nabestaanden, het samenstellen van een avondwake voor de overledene, indien gewenst samen met de nabestaanden.
Leden van de werkgroep gaan voor in de avondwake, waarbij zij verantwoordelijk zijn voor het verloop van de totale wake, ook wanneer familie of anderen een deel van de wake voor hun rekening nemen.

Uitvaart

De priester of voorganger van de uitvaart speelt een belangrijke rol bij de voorbereiding van de begrafenis of crematie. Aan de crematie of uitvaart kan een eucharistie of een woord- en communiedienst in de parochiekerk vooraf gaan.

De pastoor of voorganger zoekt samen met de directe nabestaanden teksten en liederen uit die zij passend vinden voor de uitvaartdienst. De dienst wordt beëindigd met de ábsoute; een ritueel, waarbij de voorganger de kist met wijwater besprenkeld en bewierookt onder het uitspreken van begeleidende gebeden. De ábsoute is ook het laatste gebed om vergeving van de zonden van de overledene.

Contact via ons parochiebureau

Tel: 0548-512456
E-mail: secretariaat@dionysiusrijssen.nl

Contact via ons parochiebureau:

Telefoon: 0548-512456
e-mail: secretariaat@dionysiusrijssen.nl