Een groet van de aartsbisschop

13-04-2017

Utrecht, Witte Donderdag 2017

Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer,

Met hart en ziel tonen velen in onze parochies door hun gebed, inzet en edelmoedige bijdragen hun grote betrokkenheid bij het samen vieren, voorleven en doorgeven van het geloof in Christus, de Verrezen Heer. Voor mij persoonlijk en voor mijn hulpbisschoppen en vicarissen is het een grote vreugde en zegen om dat in de parochies van ons aartsbisdom bij talrijke medegelovigen te ervaren.

Het is voor ons ook vreugdevol dat de priesteropleiding van ons aartsbisdom enthousiaste seminaristen heeft. Twee van hen zullen dit kalenderjaar worden gewijd, eerst tot diaken en vervolgens tot priester: Ronald den Hartog (geboren in Culemborg) en Mauricio Meneses Santiago (geboren in Colombia). Binnenkort zullen zij van mij een benoeming ontvangen in parochies in ons aartsbisdom.

Beide priesterkandidaten hebben op woensdag in de Goede Week tijdens de Chrismamis in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn hun professio fidei (geloofsbelijdenis) bij het altaar afgelegd; zij hebben naast het uitspreken van de geloofsbelijdenis de eed afgelegd dat zij Christus en Zijn Evangelie zullen verkondigen overeenkomstig de leer van de Kerk. Het was een bijzonder mooi alsook toepasselijk moment. Immers, tijdens de Chrismamis hernieuwen de priesters hun wijdingsbeloften en zijn bisschoppen, priesters, diakens, religieuzen, pastoraal werk(st)ers, parochiebestuursleden en andere vrijwilligers die hun parochie/locatie vertegenwoordigen, catechumenen en vormelingen, christelijke vluchtelingen en anderen bijeen rond Christus, onze Heer, als de plaatselijke Kerk, want dat is het bisdom. Dit jaar was tot onze vreugde ook Adrianus kardinaal Simonis, onze emeritus-aartsbisschop, aanwezig.

Tijdens de Chrismamis heb ik de oliën gezegend voor de zieken en de geloofsleerlingen, alsook het Chrisma gewijd voor de vieringen van het doopsel, het vormsel en de priesterwijding. Het Chrisma zal het komende jaar veelvuldig worden gebruikt voor de toediening van het doopsel en het vormsel in ons aartsbisdom en over enkele maanden ook voor de priesterwijding van Ronald den Hartog en Mauricio Meneses Santiago. Ik zal u zeer erkentelijk zijn als u hen, evenals onze andere seminaristen, in uw gebed wilt gedenken. Tevens vraag ik om gebed voor de student die zich voorbereidt op de wijding tot permanent diaken van ons aartsbisdom: André van der Steenstraeten. Bidden we ook om nieuwe roepingen tot het diaconaat, het religieuze leven en het priesterschap.

Van harte hoop ik dat de vieringen van het Paastriduum en de Paastijd in uw parochie, ziekenhuis, zorginstelling, gevangenis of waar ook ons allen dichterbij de Heer mogen brengen. Onze Heer Jezus Christus is voor onze zonden op Goede Vrijdag aan het kruis gestorven, met Pasen uit de dood opgestaan en op Hemelvaartsdag ons voorgegaan naar het huis van de Vader. Hij leeft onder ons, door Zijn Geest, de Helper, die Hij met Pinksteren aan Zijn Kerk geeft. Telkens weer geeft Hij tekenen van Zijn aanwezigheid en Zijn liefde voor ieder van ons. Het is zaak dat ons hart daarvoor ontvankelijk is en daardoor kan worden vervuld met de vrede en de kracht van onze Verrezen Heer!

Van harte wens ik u allen, mede namens mijn hulpbisschoppen en vicarissen, een Zalig Pasen en een gezegende en vreugdevolle Paastijd.

Willem Jacobus kardinaal Eijk,

Aartsbisschop van Utrecht