Het bestuur van de Sint Marcellinusparochie

Het parochiebestuur, schept de voorwaarden welke de pastorale en apostolaire activiteiten in de parochie mogelijk maken.
Voor het financiële beleid heeft het bestuur een eigen eindverantwoordelijkheid. Het verwerven van geldelijke bijdragen en het doen van uitgaven ten behoeve van de parochiële activiteiten behoren tot de taken van het parochiebestuur. Ook beheert het parochiebestuur de parochiële eigendommen, zoals de kerkgebouwen, de pastorieën en evt. overige bezittingen. Rechtshandelingen namens de parochie, zoals het aangaan van overeenkomsten en het sluiten van contracten, worden door het parochiebestuur verricht. 

Van rechtswege is de pastoor krachtens zijn ambt, de voorzitter van het parochiebestuur. In kerkjuridische aangelegenheden vertegenwoordigt de pastoor de parochie, terwijl in burger- en vermogensrechtelijke aangelegenheden de parochie wordt vertegenwoordigd door de vice-voorzitter en de secretaris tezamen. Naast de algemene taken van de voorzitter, de vice-voorzitter en de secretaris, hebben de afzonderlijke leden van het parochiebestuur deeltaken op het gebied van financiën, beheer en onderhoud van parochiële bezittingen en kerkhofbeheer.

Het parochiebestuur delegeert een aantal taken naar de locatieraden van de afzonderlijke geloofsgemeenschappen. Daartoe is een reglement opgesteld waarin taken en bevoegdheden nader worden omschreven.

Samenstelling bestuur

 
Pastoor R.G.W. Cornelissen Voorzitter
Dhr. W.H. Kamphuis Vice Voorzitter
Dhr. H.B.M. Lookamp Secretaris
Mevr. D.M. Spekenbrink - Pigge Penningmeester
Dhr. H.B.M. Lookamp Begraafplaatsen
Mevr. C.H.M. Veneklaas - Rouweler P&O/vrijwilligers


Contact met bestuursleden kan worden gezocht via het parochiesecretariaat.
Tel: 0547-381386
E-mail: secretariaat@sintmarcellinus.nl